sobota, 16 lutego 2013

...


*

Thought is creative. Myśl jest twórcza. But only the subconscious one. Ale tylko podświadoma. The vast and unfathomable sphere of your mind composes the visions of your world. Potężna i niezgłębiona sfera twojego umysłu komponuje wizje twojego świata. And they become reality. A one stają się rzeczywistością. Your life is a projection of your subconscious mind. Twoje życie jest projekcją twojej podświadomości. Conditioned genetically and contextually. Uwarunkowaną genetycznie i kontekstowo.

Outside the physical dimension with all its relativity, Time is a space. Poza wymiarem fizycznym z całą jego względnością, Czas jest przestrzenią. Therefore, on the ultimate plane, your 'present' subconscious choices may affect either your 'future' or your 'past'. Dlatego, twoje "obecne" podświadome wybory mogą mieć wpływ na twoją "przyszłość albo przeszłość". Or both. Albo na jedno i drugie.

*

Our brain controls all bodily functions via the nervous system. Nasz mózg steruje wszystkimi czynnościami życiowymi za pośrednictwem układu nerwowego.  If all activities of the brain are referred to (conventionally) as 'thinking', and if this 'thinking' is divided (even more conventionally) into only two components: 'conscious thinking' and 'subconscious thinking', then the latter would include, beside the elements normally associated with sub-consciousness, pre-consciousness and hyper consciousness, all the other nervous impulses - electric and magnetic - emitted by the brain, but not related to consciousness. Jeśli umownie nazwiemy wszystkie funkcje mózgu „myśleniem”, i podzielimy to myślenie, jeszcze bardziej umownie, tylko na „świadome” i „nieświadome”, to w tej drugiej grupie, obok elementów zwykle kojarzonych z podświadomością, przedświadomością i nadświadomością, znajdą się również wszystkie inne impulsy nerwowe, te elektryczne i magnetyczne, emitowane przez mózg, a nie związane ze świadomością. 

In such a division, 'subconscious thinking' or 'unconscious thinking' would cover creating and manifesting deeply encoded thinking patterns or dreaming, as well as controlling the functions of the endocrine glands. Przy takim podziale, „myśleniem nieświadomym” będzie zarówno tworzenie i manifestowanie jakiś głęboko zakodowanych wzorców myślowych, czy śnienie, jak i sterowanie pracą gruczołów wydzielania wewnętrznego. And since "conscious thinking" and "subconscious thinking" merge and interpenetrate, as two parts of the same identity, then it is true that we live like we think, and we think like we live. I teraz, jeśli „myślenie świadome” i „nieświadome” przenikają się wzajemnie, a przenikają się na pewno, jako części jednej całości pochodzące z tego samego źródła, to faktycznie żyjemy tak, jak myślimy, a myślimy tak, jak żyjemy. Which means that our thinking is really creative. Czyli myślenie jest twórcze. Especially for our own body.
Zwłaszcza dla naszego ciała.

Therefore, if the conscious mind keeps generating thoughts about physical immortality, for instance, soon all the "unconscious thinking" system - including the part of it which controls all the bodily processes - will soak up this ideology. Więc jeśli świadomość będzie generowała dajmy na to myśli o fizycznej nieśmiertelności, to wkrótce nasiąknie nimi całe „myślenie nieświadome”, w tym ta jego część, która steruje wszystkimi procesami życiowymi. And in this way, a most absurd and abstract fiction can become reality. I w ten sposób najbardziej absurdalna i abstrakcyjna fikcja może stać się rzeczywistością.

*

God and Satan are only figments of human imagination. Bóg i Szatan są jedynie wytworami ludzkiej wyobraźni. Projections of our mind. Projekcjami naszego umysłu. But since thought is creative... Ale skoro myśl jest twórcza...

*